Az angol nyelvi mérés eredménye a 2020-2021-es tanévben

Az idegen nyelvi mérés azt vizsgálja, hogy az angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanuló  6. és  8. évfolyamos  tanulók  nyelvtudása megfelel‐e a  tantervi  követelményekben előírt KER (Közös  Európai Referenciakeret) szerinti szinteknek.

Az idegen nyelvi mérés feladatlapjai az Oktatási Hivatal honlapján elérhető tartalmi keret2 alapján készülnek. A mérés célja a használható nyelvtudás, azaz a kommunikatív kompetenciák mérése. Az idegen nyelvi mérés angol és német nyelvi részmérésből, és azon belül 6. évfolyamos és 8. évfolyamos mérésekből áll. A 6. évfolyamon tanulók az A1-es szintű, a 8. évfolyamon A2-es szintű feladatlapokat töltöttek ki.

Annak a tanulónak nyelvtudása felel meg az adott KER szerinti szintnek, aki a feladatlapot elérhető maximális pontszám 60%-át eléri. A mérés a hallott szöveg értése és olvasott szöveg értése tekintetében méri a nyelv tudását.

A mellékelt táblázat az Újbudai Bocskai István Általános Iskola 6. és 8. évfolyamán 2021. májusában megírt mérések eredményét tartalmazza.

Az országos összehasonlítás a későbbiekben lesz látható.
_____________________________________________________________

Irattár/Kötelező közzététel

034980

Újbudai Bocskai István Általános Iskola

1113 Budapest XI. kerület, Bocskai út 47-49.

KÖZZÉTÉTELI LISTA

 Az Oktatási Hivatal által működtetett köznevelési információs rendszerben (KIR) a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése alapján az alábbi köznevelési intézmény a lent megjelenő közzétételi adatokkal rendelkezik.

1.  Intézmény adatai

OM azonosító:                 034980

Intézmény neve:               Újbudai Bocskai István Általános Iskola
Székhely címe:                 1113 Budapest XI. kerület, Bocskai út 47-49.
Székhelyének megyéje:    Budapest

Intézményvezető neve:     Szenti-Bukócki Bianka
Telefonszáma:                    2099163

E-mail címe:                    i.bocskai80@gmail.com

Közzétételi lista utolsó intézményi frissítésének dátuma: 2020.11.02.

Ellátott feladatok:

-általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)

-általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)

 1. Fenntartó adatai

 Fenntartó:                                Dél-Budai Tankerületi Központ

Fenntartó címe:                        1116 Budapest XI. kerület, Fehérvári út 126-128.

Fenntartó típusa:                      tankerületi központ

Képviselő neve:                       Hományi Tamás Márton

Telefonszáma:                         +36 (1) 795-8245

E-mail címe:                            marton.tamas.homanyi@kk.gov.hu

 1. Az intézmény működő feladatellátási helyei

 001 – Újbudai Bocskai István Általános Iskola (1113 Budapest XI. kerület, Bocskai út 47-49.)

Ellátott feladatok:

 • általános iskolai nevelés-oktatás (alsó tagozat)
 • általános iskolai nevelés-oktatás (felső tagozat)
 1. Intézmény statisztikai adatai

 Összesítő táblázat az ellátott feladat szerint

2020-as statisztikai adatok alapján

Összes feladatel látási helyek száma Gyermekek, tanulók nyitólétszáma Fő munkaviszony keretében pedagógus, oktató munkakörben alkalmazottak nyitóállománya Sikeres szakmai vizsgát Sikeres érettségi vizsgát Osztályt erem, szaktant erem/cso portszob a     összesen Osztályo k,   csoporto k száma összesen Nem pedagógus munkakörben dolgozók nyitólétszáma
Összesen ebből Összesen ebből nők tett tanulók száma tett tanulók száma Összese n ebből nők
leányok integrált an és külön csoportb an  nevelt, oktatott sajátos nevelési igényűe k felnőttok tatásban, szakkép zésben felnőttké pzési jogviszo nyban résztvev ők
Általános iskola 1 412 183 9 0 44 39 0 0 22 18,00 5 4

Pedagógusok, oktatók számának nyitóállománya munkaidő szerint, oktatási szintenként – összesítő táblázat

2020-as statisztikai adatok alapján

Óvodá ban foglalk oztatot t 1-4.

évfolya mon

5-8.

évfoly amon (ált. iskolá ban, gimná ziumb

Gimnázium 9-12. évfolyamán, szakközépiskolában, szakiskolában, készségfejlesztő iskolában, illetve szakgimnázium nem szakképző évfolyamán, technikum 9-13. évfolyamán,

szakképző iskola 9-11. évfolyamán

Technikum, szakgimnáziu m szakképző évfolyamán Alapfo kú művés zeti iskolá ban Kollég iumba n Pedag ógiai szaksz olgálat nál, utazó gyógy pedag Fejlesz tő  nevelé s-  oktatás ban Összes en (o01+

…+o0 4+o06

+…+o 13)

Részmunkaidősból vagy óraadóból, megbízási szerződésesből a teljes munkaidő
an) közismereti tárgyat tanít szakmai elméleti szakm ai  gyakor lati, szakirá nyú oktatás elméle ti gyakor lati, szakirá nyú oktatás ógusi, utazó kondu ktori hálóza t,   kiegés zítő nemze tiségi nyelvo ktatás és kiegés zítő nemze tiségi óvodai nevelé s    feladat 10 %-

a alatti

10-50

%-a közötti

50 %-

a   feletti

összes en ebből kifutó szakkö zépisk ola/ techni kum két éves érettsé gire felkész ítő évf. tárgyat tárgyat
tanít tanít foglalkoztatott munkaidőben foglalkozatott
Teljes munkaidős 0 19 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0
ebből nő 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
Részmunkaid ős 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
ebből nő 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Óraadó, megbízási szerződés 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
ebből nő 0
Összesen (s01+s03+s05

)

0 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0 0
ebből nő (s02+s04+s06

)

0 18 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0

Fő munkaviszony keretében, pedagógus-munkakörben, oktató munkakörben alkalmazott pedagógusok számának nyitóállománya pedagógus képesítés és munkakör szerint (fő) – összesítő táblázat

2020-as statisztikai adatok alapján

Intéz mény vezet ő Intéz mény vezet ő- helyet tes Tagin tézmé ny- vezet ő, Intéz mény

egysé g- vezet ő

Tagin tézmé ny- vezet ő- helyet tes, Intéz mény

egysé g- vezet ő- helyet tes

Óvod ai csop. fogl. Osztá ly- tanító Szako s   tanítá st végző Szak mai gyak. okt. végző Oktat ó Kollé giumi nevel őtaná r Köny vtáros

-tanár

Kond uktor Gyógypedag ógus, konduktor Pszic hológ us Fejles ztő pedag ógus Gyóg ytestn evelő Egyé b Össze s   (o01+ o02+

…+o 18)

Logo pédus egyéb
Pedagógus képesítés Középiskolai tanár 1 1 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
Általános iskolai tanár 0 1 0 0 0 1 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
Tanító 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Tanító, speciális képesítéssel 0 0 0 0 0 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Gyógypedag ógus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Felsőfokú végzettségű óvodapedagó gus 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Középfokú végzettségű óvodapedagó gus
Szakoktató
Pedagógus képesítéssel rendelkező, egyéb felsőfokú végzettségű
Jogszabály alapján pedagógus képesítést nem igénylő
Összesen (s01+s02+…+s12

)

1 2 0 0 0 7 30 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 44

Köznevelési alapfeladatellátásban nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók létszáma, nyitóadatok – összesítő táblázat

2020-as statisztikai adatok alapján

Teljes munkaidős Részmunkaidős Teljes és részmunkaidős összesen Megbízásos jogviszony (megbízási szerződés)
Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő Összesen ebből nő
Összesen (s02+s03+…+s21) 2 1 0 0 2 1 0 0
Titkár (óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár, egyéb titkár) 1 0 0 0 1 0 0 0
Pedagógiai asszisztens 1 1 0 0 1 1 0 0

Az intézmény kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034980

Az intézmény feladatellátási helyeinek kompetenciamérési adatai az elmúlt két évből

 

001 – Újbudai Bocskai István Általános Iskola https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=t&id=034980&th=001

5.  Általános adatok

 

A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató:

A második-nyolcadik évfolyamra jelentkező tanulónak az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított vizsgát kell tennie azokból az elméleti tantárgyakból, amelyeket előző iskolájában nem tanult. Felső tagozaton az angol, illetve matematika csoportbeosztás meghatározásához szintfelmérő dolgozatot kell írni.Ha a körzeten kívüli tanuló, súlyosabb magatartási, tanulmányi, vagy mentális problémákkal, viselkedési zavarokkal küzd, magatartás, illetve szorgalom osztályzata 4 alatt van, tanulmányi átlaga 3 egész alatt van, az igazgató döntése meghozatala előtt ki kell, hogy kérje az igazgatóhelyettes, az érintett osztályfőnök, és a gyógypedagógusok véleményét.

Az iskola beiratkozási körzetén kívüli tanulók felvételéről, a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi, magatartási, szorgalmi érdemjegyeknek, illetve az adott évfolyam (osztály) létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. A döntésről a szülőt határozatban értesíteni kell.

A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél a szülőnek be kell mutatni:

 • Lakcímkártya
 • Bizonyítvány
 • Ellenőrző
 • Magyar, matematika füzet
 • Szakértői, tanácsadói szakvélemény (ha van)

A beiratkozásra meghatározott idő:

Iskolánk a beiskolázási körzetéből- melyet a fenntartó határoz meg- minden jelentkező tanköteles tanulót felvesz. (http://bocskai11.hu/index.php?id=korzetunk)

Az első osztályba történő beiratkozás feltételeit a köznevelési törvény és végrehajtási rendelete szabályozza. A Bocskaiba jelentkező gyermekek felvételének szempontjai

Az első évfolyam esetén:

 • Ha az iskola a körzetes gyermekek felvétele után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a következő sorrendet veszi figyelembe:
 1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók a jogszabályban meghatározott feltételek szerint,
 2. szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy
 3. testvére az adott intézmény tanulója, vagy
 4. munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy
 5. az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található.

Ha az iskola az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt.

A sorsolás lebonyolításának szabályai:

A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat írásban meg kell hívni. A fennmaradt férőhelyek számának megfelelően a fenti sorrendben (a-e) kell a sorsolást lebonyolítani. A sorsolás hitelességéhez 3 fő szükséges: 1 fő az intézmény vezetéséből, 1 fő az iskola szülői választmányának képviseletében, 1 fő jegyzőkönyvvezető. A sorsolásról jegyzőkönyv készül.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a járási hivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.” (KT 22. §. 2.)

A beiratkozással kapcsolatos információkat közzétesszük az iskola honlapján, és papír formátumban az intézmény több pontján. http://bocskai11.hu/index.php?id=beiratkozas

A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

A fenntartó által engedélyezett osztályok száma: 18.

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:Nincs.

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:

Nincs.

A köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai:

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Az iskola tanítási napokon a tanulók számára 7.00– 17.30. óráig, tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva.

A tanítás kezdete 8.00.

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

2021. augusztus 31. Tanévnyitó ünnepély

szeptember 1. Az első tanítási nap.

szeptember 1-8. Szülői értekezletek

szeptember 6-10. tanulástechnikai tréning

október 6. Aradi vértanúk napja

október 7. Pályaorientációs nap (tanítás nélküli munkanap)

október 22. A forradalom és szabadságharc ünnepe

október 26. Az őszi szünet kezdete

november 1. Az őszi szünet vége

november 22. Fogadó óra

december 11 . DÖK nap (tanítás nélküli munkanap)

december 22. A téli szünet kezdete

2022. január 2. A téli szünet vége

január 21.  Az első félév vége

február 1-11. Szülői értekezletek

február 11. Farsang

február 25. Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja

március 11. 1848-as Szabadságharc megemlékezése

április 12. A holokauszt áldozatainak emléknapja

április 14. A tavaszi szünet kezdete

április 20. Csapatépítő tréning (tanítás nélküli munkanap)

április 21. Belső tudásátadás (tanítás nélküli munkanap)

április 22. Módszertani továbbképzés (tanítás nélküli munkanap)

április 24. A tavaszi szünet vége

április 25. Fogadó óra

május  Kompetenciamérés

május 14. Családi nap

május 19. Bocskai Gála

május 26-27. Osztálykirándulás

június 3. A nemzeti összetartozás napja

június 7-10. Szülői értekezletek

június 15. Az utolsó tanítási nap, Ballagás

június 21. Bizonyítványosztás

A pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával:

Nincs.

6.  Speciális közzétételi lista iskolai feladatot ellátó intézményeknek

 

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei :

https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=034980

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok:

A 2019-2020-as tanév végén egy diák a hiányzásai, szintén egy diák sikertelen javító vizsga miatt ismétel évet.

Kimaradó tanuló nem volt.

Középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményei:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/intezmenykereso/intezmenyek_a_szamok_tukreben/erettsegi_statisztikak/!DARI_ErettsegiS tat/oh.php?id=kir_int_mod&int_omkod=034980

A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége:

A napközis foglalkozások a délelőtti órák végeztével- a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva- kezdődnek és alsó tagozaton délután 1630 óráig, felső tagozaton 1600 óráig tartanak. Szülői igény esetén a napköziben az alsós tanulók számára 1630 óra és 1730 óra között az iskola összevont napközit biztosít. A napköziben alsó tagozaton 1430-tól 1530-ig, az 5-6. évfolyam napközijében 1430-tól 1545-ig, a 7-8. tanulószobán 1415-tól 1545-ig tanulás van. Ez idő alatt a csoport munkáját megzavarni tilos.

A tanulószobai foglalkozás 1400 órától 1600óráig tart. Azok a tanulószobás tanulók, akiknek nincs 6. órájuk, az étkezés után a könyvtárban keresnek elfoglaltságot a tanulószobai foglalkozás kezdetéig.

A tehetséggondozásra, illetve a felzárkóztatásra szervezett foglalkozásokat a tanulók közül bárki igénybe veheti. Ezek időpontjait, helyét és a foglalkozásokat vezető tanárok nevét az iskola hirdetőtábláján és honlapján minden tanév szeptemberében az intézményvezető teszi közzé.

Az ingyenes tanórán kívüli foglalkozások mellett az iskola az adott tanévre érvényes órakereten belül lévő óraszámok terhére szervezhet tanórán kívüli foglalkozásokat. Ezeken a foglalkozásokon a tanulók a kötelező tanórai foglalkozásokat kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket sajátítanak el, illetőleg amelyeknek célja a továbbtanulás előkészítése, vagy versenyre, vizsgára történő felkészítés.

Sportlétesítmények csak szervezett sportfoglalkozásokon, felügyeletre jogosult személy jelenlétében állnak rendelkezésre a tanulók számára.

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai:

A hétvégi házi feladat szabályai

Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez szükséges írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A házi feladatok feladásakor az alábbi elveket vesszük figyelembe:

 • a feladatok mennyisége feleljen meg az életkori sajátosságoknak;
 • alsó tagozaton egy óra alatt, felső tagozaton másfél óra alatt elvégezhető legyen;
 • a feladáskor a tanár adjon kellő segítséget, magyarázatot a megoldáshoz;
 • a tanuló önállóan meg tudja oldani a feladatot és az biztosítsa a készségek kialakításához szükséges gyakorlást;
 • csak olyan feladatot adjon fel, amelyek megoldásához otthon rendelkezésre állnak megfelelő kiegészítő dokumentumok;
 • alsó tagozaton, valamint 5. és 6. osztályban kiemelt házi feladatnak számítson a hangos olvasás napi rendszerességgel történő gyakorlása, mert ez alapoz meg minden további tanulási folyamatot;
 • hétvégére csak annyi házi feladatot adunk, amennyi az egyik óráról a másikra szokásos;
 • az őszi, téli és tavaszi szünetekre is csak annyi feladat adható, mint egyik óráról a másikra;
 • a nyári szünetre házi feladat nem adható, legfeljebb javasolható gyakorlási célzatú feladatsor;
 • célszerű viszont a kötelező és ajánlott olvasmányok nyári szünidőben történő elolvasása. Az iskolai dolgozatok szabályai

Tanulóink joga, hogy egy tanítási napon legfeljebb két egész órás dolgozat írjanak. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely három vagy több óra anyagát foglalja magában, és húsz percnél hosszabb idő szükséges a feladatok megoldására, és amelyre a tanulók értékelést kapnak. Egy nap alsóban maximum egy, felsőben maximum két egész órás írásbeli számonkérés íratható. Ennek figyelemmel kísérése az osztályfőnök feladata, vitás kérdésekben a kisebb óraszámú tantárgynak van előnye. A tanár a dolgozat írása előtt egy héttel kihirdeti az osztálynak és beírja a haladási naplóba a szándékát, hogy kollégái is tájékozódhassanak róla.

A dolgozatok javítási ideje két tanítási hét (10 munkanap). A határidőn túl javított dolgozatok érdemjegyeit csak a tanuló jóváhagyásával lehet a naplóba beírni.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, illetve évfolyamonkénti követelményei az intézmény helyi tantervében és a házirendben találhatóak meg.

Az osztályozó vizsgák időpontjai:

 1. január 6-8.
 2. június 2-4.

A javító vizsgák időpontjai:

 1. augusztus 16-31.

Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma:

 • osztály31 fő
 • osztály30 fő
 • osztály26 fő
 • osztály25 fő
 • osztály27 fő
 • osztály27 fő
 • osztály26 fő
 • osztály27 fő
 • osztály24 fő
 • osztály25 fő
 • osztály20 fő
 • osztály20 fő
 • osztály19 fő
 • osztály19 fő
 • osztály21 fő
 • osztály16 fő
 • osztály21 fő
 • osztály23 fő
 1. Működését meghatározó dokumentumok

 

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Pedagógiai Program