Menü Bezárás

Iskolánkról/Profil, célok/ÖKO

 

A Bocskai István Általános Iskolában régi hagyománya van a tanulók tanórai és tanórán kívüli környezet- és természetvédelmi nevelésének. A 2020-2021-es tanévben is célunk a tanulók szemléletének formálása, a környezeti tudatosságra nevelés az egész tanéven átívelő magas színvonalú, aktív gyakorlati tevékenységen alapuló rendezvényeinkkel, programjainkkal.

Iskolánk 2005 után 2011-ben ismét elnyerte az Ökoiskola címet. A korábban megvalósított programjaink következtében 2011-ben meghívást nyertünk egy nemzetközi ökoiskolai hálózatba.
Pedagógiai munkánk során szem előtt tartjuk a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elveit.

oko_okl_tn.jpg

oko_2011.jpg

Általános feladataink:

 • Az ÖKO munkacsoport (környezeti nevelési munkacsoport) figyelemmel kíséri, véleményezi, javaslataival segíti a nevelési tevékenységet.
 • Az iskolai minőségfejlesztési munka részeként a PP-ben megfogalmazottak alapján segíti, hogy a munkaközösségek az éves munkatervükbe, illetve a tanmeneteikbe folyamatosan beépítsék az ott leírt elvárásokat.
 • Szemléletformálás, „környezeti polgárrá” nevelés.
 • A környezetvédelem jeles zöld napjainak s így magának a környezet- és természetvédelemnek a népszerűsítése.
 • Vetélkedők, ismeretterjesztő előadások szervezése iskolánkban tanulóinknak, szülőknek.
 • Lakóhelyünk, kerületünk, hazánk természetes és mesterséges (ember alkotta – épített, technikai) értékeinek bemutatása, a figyelem felkeltése védelmükre, megőrzésükre.
 • Természeti és környezeti problémák bemutatása.
 • Kirándulások, terepgyakorlatok, túrák szervezése – a természeti értékek megtekintése, megismertetése, a tereptanulási módszerek erősítése.
 • Pályázatok figyelemmel kísérése és írása. Meglévő környezeti nevelést segítő tárgyi eszköztárunk bővítése.
 • Az iskola könyvtári állományának a környezeti neveléshez kapcsolódó állományának bővítése.
 • Pályázat útján a Fővárosi Állat- és Növénykertbe szóló Intézményi belépő vásárlása.
 • Múzeumlátogatások múzeumpedagógiai foglalkozásokkal kiegészítve.
 • Iskolánk tanulóinak versenyekre való felkészítése.

 

Fejlesztési célkitűzéseink:

 • Elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a növekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlődését.
 • Környezettudatos életvitel kialakítás.
 • A tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába.
 • Lakóhelyük környezetvédelmi munkájában való aktív részvétel.
 • A helyi értékek és problémák megismerése.
 • Életmódjukban a természet tisztelete, a felelősség, a környezeti károk megelőzésére való törekvés váljék meghatározóvá.
 • Tájékozott és tevékeny tanulókat nevelni, akik kreatív, problémamegoldó gondolkodással rendelkeznek, fogékonyak az újra, képesek megfelelni a változó elvárásoknak.
 • Fenntarthatóságra való nevelés az ökológiai szemléletmód segítségével.

A fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló kiemelt tevékenységeink:

 • A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése.
 • Környezettudatos magatartás, életvitel kialakítása.
 • Az iskolai környezet gondozása, ápolása, „zöldítése”. Tantermek, folyosók tisztasága.
 • A jeles napokról műsorokkal, vetélkedőkkel, kiállítások, előadások szervezésével emlékezünk meg.
 • Ősszel és tavasszal nagy papírgyűjtés az újrahasznosíthatás jegyében. Idén ősszel elektrogyűjtés is.
 • Ismerkedés kerületünk Helytörténeti Gyűjteményével (kultúrtörténeti emlékeivel, értékeivel).
 • Kapcsolat a Közép- és Kelet Európai Regionális Környezetvédelmi Központtal (REC), azzal a céllal, hogy tanulóink megismerkedjenek az ott folyó munkával, a nulla szén-dioxid kibocsátású konferenciaközponttal, a szelektív hulladékgyűjtés bevált gyakorlatával, illetve a világot leginkább foglalkoztató környezetvédelmi feladatok, problémák aktuális helyzetével.
 • Ökológiai jellegű rajz- és irodalom pályázatokon való részvétel.
 • A kerület környezetvédelmi projektjeiben való részvétel. („Épített és művészeti értékeink védelme Újbudán” c. multimédiás vetélkedőn eredményes részvétel.)
 • Kirándulások szervezése környezetünk megismerése céljából.
 • Az Európai Unió Lifelong Learning Programja által támogatott Változzunk a Klímával Hálózathoz való csatlakozás kapcsán egy globális környezetvédelmi probléma feldolgozása alsó és felső tagozaton.

 

Mit jelent az, hogy Ökoiskola?
Az „öko” szócska előtagként egyre több helyen szerepel. Van mar ökopiac, ökoturizmus, ökogazdálkodás. Ezekben a szószösszetételekben az „öko” szócska mindig arra utal, hogy az tevékenységét olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, a megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni a az ökoszisztémának. Az ökoiskolák tehát olyan iskolák melyek a fent leírt elvek alapján igyekeznek működni. Az ökológusok sokszor tiltakoznak az „öko” szócska ilyen használata ellen mondván, hogy az ökológia egy szaktudomány és ne használják mindenféle egyéb célra ennek a tudományágnak a nevét. Egyet lehet érteni az ökológusok érveivel, de mivel a magyarországi hálózat része egy nemzetközi hálózatnak, mely már az ökoiskola nevet használja, így nem lenne szerencsés új nevet kitalálni. Az öko szócska további előnye az is hogy éppen úgy utalhat az ökonómia tudományára, melyen manapság közgazdaságtant értünk, de eredeti jelentésében a minket körülvevő világra házunk környékére utal. Az ökoiskolák filozófiája szerint az ökológiai és ökonómiai érdekek összeegyeztethetők. Az ökoiskola: az ökológia és az ökonómia harmóniája.

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.

Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.

Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

 Mitől innovatívak az ökoiskolák?

Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg:

Pedagógiai szinten az ökoiskolák:

– a komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnyben részesítik az előre megtervezett, irányított, tanulási formákkal szemben.

– az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak

– a passzív szabály és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet felhasználó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre helyezik a hangsúlyt

– a kizárólag felülről lefele irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció helyett figyelembe veszik a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézeteit is.

A társas kapcsolatok szintjén az ökoiskolák törekednek arra,

– hogy az iskolába ne magányos tanárok tanítsanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen a csapatmunka.

– hogy a társas élet szabályai ne előre meghatározottak legyenek, hanem a diákok felel�s részvételével, tárgyalások során kialakítottak

– hogy az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakuljanak, az iskola ne csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is legyen ilyen jellegű kapcsolatoknak.

A technikai/gazdasági szinten az ökoiskolák igyekeznek:

– takarékosan bánni az energiaforrásokkal

– csökkenteni a hulladékok mennyiségét

– az iskola külső belső környezetét esztétikusan alakítani

(www.okoiskola.hu)

Pattantyus Gabriella